Rachunkowość zarządcza cz.1 Podręcznik -

Rachunkowość zarządcza cz.1 Podręcznik

4.00 Oceń książkę!

Autor: ...

Wydawnictwo: EKSPERT
ISBN: 9788389179524
EAN: 9788389179524
Format: 0
Oprawa: miękka
Stron: 372
Data wydania: 2011-09-16
Gdzie kupić tanią książkę?
książka
45.00
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Jednym z zarzutów, stawianych tradycyjnej rachunkowości jest fakt niedostosowania jej informacji do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. Stało się to przyczyną rozgraniczenia rachunkowości finansowej, zorientowanej na użytkowników spoza przedsiębiorstwa od rachunkowości zarządczej uwzględniającej potrzeby wewnętrznych odbiorców informacji. W krajach o gospodarce rynkowej początki procesu rozdzielania obu systemów rachunkowości można zaobserwować już na początku XX wieku. W Polsce zainteresowanie rachunkowością zarządcza nasiliło się wraz ze zmianą modelu gospodarki. Obecnie dzięki zastosowaniu komputerów jest możliwe funkcjonowanie zintegrowanego systemu rachunkowości, obejmującego rachunkowość finansową i rachunkowość zarządcza.Omawiane opracowanie ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej na potrzeby rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem nowelizacji polskiego prawa bilansowego. Rozpatruje się zatem potencjał informacyjny bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Następnie omawia się zagadnienia rachunku kosztów i wyników jako bazy ewidencyjnej rachunkowości zarządczej. Na tej podstawie w dalszej części pracy prezentuje się zastosowanie metod badań operacyjnych do rozwiązywania krótko- i długookresowych modeli decyzyjnych, w których kryterium wyboru są koszty i wynik finansowy. W pracy uwzględnia się też możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w wykonywaniu funkcji kontrolnych. Końcowe rozdziały są poświęcone kluczowym zagadnieniom strategicznej rachunkowości zarządczej, jak: zarządzanie kapitałami, orientacja marketingowa, zbilansowana karta dokonań, szacowanie wartości przedsiębiorstwa i problemy wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu wzrostem gospodarczym przedsiębiorstwa.Opracowanie to, stanowiące całość ze zbiorem zadań (Rachunkowość zarządcza - zadania i przykłady, praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2008 r.), w intencji autorów jest przeznaczone dla studentów studiów ekonomicznych (dziennych i zaocznych). Powstało ono bowiem na bazie doświadczeń z prowadzenia zajęć z przedmiotu "Rachunkowość zarządcza". Niniejsze opracowanie może też być wykorzystane w zawodowych, średnich i pomaturalnych szkołach ekonomicznych oraz na kursach zawodowych.Zawarte w nim treści mogą też być przydatne w praktycznym wykorzystaniu rachunkowości w zarządzaniu firmą.

Książka "Rachunkowość zarządcza cz.1 Podręcznik"